Polisi Preifatrwydd & Cyfreithiol

Mae grŵp Tai Wales & West, sy’n cynnwys Cymdeithas Tai Wales & West a Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria Cyfyngedig wedi cofrestru fel ‘rheolwyr data’ dan y Ddeddf Diogelu Data. Byddwn yn casglu, yn dal ac yn prosesu swm sylweddol o wybodaeth, yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi sy’n caniatáu i ni ddarparu nwyddau a gwasanaethau’n effeithiol.

Mae eich gwybodaeth yn bwysig i ni a byddwn yn ystyried ein cyfrifoldebau’n ddifrifol ac yn sicrhau gydag unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi y byddwn yn ei chasglu ac yn ei defnyddio, y gwnawn hynny’n gymesurol, yn briodol ac yn ddiogel.  Mae’r wybodaeth isod yn dweud ychydig mwy wrthych chi am yr hyn y byddwn yn ei wneud â’ch gwybodaeth chi a’r ffordd y byddwn yn gofalu amdani.

Sut fydd Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria yn prosesu gwybodaeth y bydd yn ei chasglu amdanaf i?
Fe wnawn ddefnyddio eich data personol ar gyfer nifer cyfyngedig o ddibenion o fewn set o reolau sydd wedi’u nodi yn y Mesur Diogelu Data.  Fe wnawn brosesu data personol: 

 • I’r diben y byddwch chi wedi darparu’r wybodaeth ac i fonitro ein perfformiad wrth ymateb i’ch cais.
 • I ganiatáu i ni allu cyfathrebu a darparu gwasanaethau sy’n addas i’ch anghenion chi.
 • I gysylltu â chi yn y post, ag e-bost neu ffôn i’ch diweddaru gydag unrhyw wybodaeth ychwanegol neu nodiadau atgoffa neu i chi gyfranogi mewn arolygon/holiaduron i’n helpu i wella pethau.
 • I ofalu ein bod yn bodloni ein gofynion cyfreithiol, yn cynnwys oblygiadau a orfodir dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol a Deddfau Iechyd a Diogelwch.
 • Ar gyfer gorfodi’r gyfraith lle mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni ymgymryd â phrosesu felly.
 • I brosesu trafodion ariannol yn cynnwys grantiau, taliadau a buddion sy’n ymwneud â ni neu drydydd parti neu lle byddwn yn gweithredu ar ran cyrff eraill y llywodraeth, er enghraifft, yr Adran Gwaith a Phensiynau.
 • Lle byddwch chi wedi cydsynio i’r prosesu.
 • Lle bydd yn angenrheidiol i ddiogelu unigolion rhag niwed neu anaf.
 • Lle y’i caniateir fel arall dan y Ddeddf Diogelu Data (I gael gwybodaeth bellach ar y Ddeddf Diogelu Data cyfeiriwch at wefan y Comisiynydd Gwybodaeth).
 • Gallem hefyd ddefnyddio a chyhoeddi eich data personol, wedi iddo gael ei wneud yn ddienw, i ganiatáu dadansoddiad ystadegol o ddata i ganiatáu i ni gynllunio darpariaeth nwyddau a gwasanaethau’n effeithiol.

Ni chaiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo ar unrhyw adeg i sefydliadau sy’n allanol i’r Gymdeithas i ddibenion marchnata na gwerthiannau.

Defnyddio eich data personol
Wrth benderfynu pa ddata personol i’w gasglu, ei ddal a’i ddefnyddio rydym wedi ymrwymo i sicrhau y gwnawn: 

 • Gydnabod fod gennym gyfrifoldeb am unrhyw ddata personol y byddwn ni’n ei drin.
 • Mabwysiadu a chynnal safonau uchel o ran trin a defnyddio’r data personol hwnnw.
 • Casglu, dal a defnyddio data personol dim ond pan fydd hi’n angenrheidiol ac yn gymesur i ni wneud hynny.
 • Dileu’n ddiogel unrhyw ddata personol pan na fydd ei angen mwyach.
 • Cadw eich data personol yn ddiogel.
 • Ystyried a delio â phreifatrwydd yn gyntaf wrth gynllunio defnyddio neu ddal gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd newydd, fel wrth gyflwyno systemau newydd.
 • Bod yn agored â chi ynglŷn â’r ffordd y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ac i bwy y byddwn yn ei rhoi.
 • Ei gwneud yn hawdd i chi gael mynediad at eich data personol a’i gywiro.
 • Gofalu fod yna ddiogelwch effeithiol a systemau yn eu lle i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel ac na fydd yn cyrraedd y bobl anghywir.
 • Darparu hyfforddiant i staff sy’n delio â gwybodaeth bersonol.
 • Rhoi adnoddau ariannol a dynol priodol i ofalu am eich gwybodaeth bersonol i sicrhau y gallwn gadw at ein haddewidion.

Gallem ddatgelu data personol i drydydd parti, gallai hyn gynnwys ein contractwyr, ond dim ond lle bydd hynny’n angenrheidiol, un ai i gydymffurfio ag oblygiad cyfreithiol, neu pan ganiateir hynny dan y Ddeddf Diogelu Data, er enghraifft lle bydd angen datgelu i ganiatáu i drydydd parti weithio i ni neu ar ein rhan i ddarparu gwasanaeth.

Fe wnawn ymdrechu i sicrhau y cedwir unrhyw ddata personol y byddwn yn gofalu amdano’n ddiogel a phan fydd eich gwybodaeth yn cael ei datgelu i drydydd parti fe geisiwn sicrhau fod y trydydd parti â systemau a gweithdrefnau digonol i atal colli data personol.

Lle byddwn yn gofyn am ddatgelu data personol sensitif, fel manylion meddygol, i drydydd parti, fe wnawn hynny dim ond gydag eich cydsyniad clir chi neu lle bydd yn gyfreithiol ofynnol i ni wneud hynny.

Beth am Gwcis
Ffeiliau yw cwcis a anfonir i’ch cyfrifiadur neu ddyfais mynediad arall o wefan y gellir cael mynediad ati ar amser diweddarach gan yr un wefan.  Ni fydd cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi ac ni ellir eu defnyddio i nodi defnyddiwr unigol.  Byddwn yn defnyddio cwcis i’n darparu â gwybodaeth ddienw ar y ffordd y bydd pobl yn defnyddio ein gwefan ac i’n helpu i wybod beth sy’n ddiddorol ac yn ddefnyddiol iddyn nhw ar ein gwefan.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn derbyn cwcis yn ddiofyn.  Fodd bynnag, os ydych chi’n anghyfforddus â chwcis, mae’n bosib y gallech osod porwr eich gwe i wrthod pob cwci neu roi gwybod i chi pan anfonir cwci i’ch cyfrifiadur – yna gallwch ddewis un ai derbyn y cwci neu beidio.

Gwybodaeth i wella ein gwefan
Byddwn yn casglu ac yn storio dim ond y wybodaeth ganlynol a gydnabyddir yn awtomatig: dyddiad ac amser, yr IP cychwynnol, y porwr a’r system weithredu a ddefnyddiwyd, URL y dudalen sy’n atgyfeirio, y gwrthrych y gofynnir amdano, a statws cwblhau’r cais.  Bydd ymwelwyr â’n gwefan yn aros yn ddienw gan na fydd dim o’r data a gesglir wedi’i gysylltu ag unrhyw wybodaeth bersonol.  Bydd y wybodaeth yn caniatáu i ni ddim ond gwneud diagnosis o broblemau â’n gweinyddwr, ac asesu poblogrwydd y tudalennau ar y wefan fel y gallwn wella ein safle’n barhaus.
Datgelu ac Atal trosedd, twyll a pharu data
Mae’n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith ddiogelu’r cyllid y byddwn yn ei weinyddu.  Byddwn yn prosesu ac yn rhannu’r wybodaeth a ddarperir i ni i atal a/neu ddatgelu twyll a throsedd potensial, drwy gynnal ein paru data ein hunain yn ogystal â rhannu’r wybodaeth hon â chyrff cyhoeddus eraill, fel yr Adran Gwaith a Phensiynau, Awdurdodau Lleol, Refeniw Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, yr heddlu, yn ogystal â chwmnïau gwasanaeth, asiantaethau gwirio credyd, darparwyr gwasanaeth, contractwyr a/neu gyrff partner, lle bydd datgelu gwybodaeth felly un ai: 

a) Yn angenrheidiol i ddibenion atal a/neu ddatgelu trosedd; a/neu
b)  Sy’n angenrheidiol fel arall i gydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol arall.
c) Cynorthwyo gyda rheoli ymateb brys.

Mae paru data’n golygu cymharu cofnodion cyfrifiadur a ddelir gan un corff yn erbyn cofnodion cyfrifiadur arall a ddelir gan yr un corff neu gorff arall i weld i ba raddau y maent yn cydweddu.  Gwybodaeth bersonol fydd hon fel rheol.

CCTV
Rydyn ni wedi gosod systemau CCTV mewn rhai o’n lleoliadau a ddefnyddir gan staff, preswylwyr ac aelodau’r cyhoeddi, i ddibenion diogelwch y cyhoedd a’r staff, atal a datgelu trosedd a swyddogaethau sy’n ymwneud â busnes.  Ym mhob lleoliad, mae arwyddion wedi’u harddangos yn eich hysbysu fod CCTV yn weithredol ac yn darparu manylion y sawl y dylid cysylltu â nhw i gael gwybodaeth bellach ynglŷn â’r cynllun.

Fe wnawn ddatgelu delweddau CCTV dim ond i eraill sy’n bwriadu defnyddio’r delweddu i’r dibenion a ddisgrifir uchod.  Ni ryddheir delweddau CCTV ar gyfer y cyfryngau i ddibenion adloniant na’u rhoi ar y rhyngrwyd.  Ni chedwir delweddau fydd wedi’u cipio gan CCTV yn hirach nag sydd ei angen.  Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd angen, ar achlysuron, cadw delweddau yn hirach, er enghraifft lle bydd yna ymchwilio trosedd.  Mae gennych yr hawl i weld delweddau CCTV ohonoch eich hun ac i gael copi o’r delweddau (gweler ‘Eich Hawliau’ ynglŷn â sut i gael mynediad at ddelweddau CCTV).

Eich hawliau

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol mewn perthynas ag unrhyw rai o’n gwasanaethau ni.  Lle bo hynny’n bosib, fe geisiwn gydymffurfio â’ch cais ond mae’n bosib y bydd yna rai sefyllfaoedd lle na fyddwn yn gallu gwneud hyn yn gyfreithlon.  Fodd bynnag, gallai peidio â phrosesu’r data hwn achosi oediadau neu lesteirio ein gallu i ddarparu gwasanaethau i chi. Mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am fynediad at gopi o unrhyw wybodaeth rydyn ni’n ei dal amdanoch chi a chael copi ohoni.  Fe geisiwn gydymffurfio â’ch cais ond mae’n bosib y byddai rhai sefyllfaoedd lle na fydd hi’n bosib gwneud hynny’n llawn, er enghraifft lle bydd gwybodaeth a ddelir wedi’i rhoi’n gyfrinachol, gallai hyn gynnwys gwybodaeth a roddwyd i ni gan drydydd parti. I gael gwybodaeth bellach am un ai ofyn am fynediad at eich data personol neu i beidio â phrosesu data personol, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda. Byddwn yn ceisio sicrhau y bydd unrhyw ddata personol y byddwn yn ei ddal amdanoch chi’n gywir ond mae’n bosib y byddai yna sefyllfaoedd lle na fydd y wybodaeth a ddelir gennym ni’n fanwl gywir bellach.  Os mai dyma’r sefyllfa, cysylltwch â’r adran sy’n dal y wybodaeth fel y gellir ymchwilio camgymeriadau a’u cywiro.  Os byddwch yn ansicr ynglŷn â pha adran i gysylltu â hi, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data: Data.protection@Cambria Maintenance Services.co.uk Fe allem fonitro a chofnodi trafodion electronig (gwefan, e-bost a sgyrsiau ffôn).  Fe’u defnyddir, er enghraifft, i helpu i wella ein gwasanaeth i chi, i atal neu ganfod trosedd neu ymchwilio neu ganfod defnydd heb ei awdurdodi o system telegyfathrebu a dim ond fel y’i caniateir gan y Rheoliadau Telegyfathrebu (Arfer Busnes Cyfreithiol) (Ymyriad â Chyfathrebu) 2000 neu ar gyfer dibenion busnes perthynol.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd
Fe wnawn adolygu a diweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn wastad i adlewyrchu newidiadau yn ein gwasanaethau ac adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal ag i gydymffurfio â newidiadau yn y gyfraith.
Gwybodaeth Bellach
Fe wnawn gydymffurfio â’r gofynion cyfreithiol a nodir yn y Mesur Diogelu Data mewn perthynas â chasglu, dal a phrosesu data.  Os hoffech wybod mwy neu os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’r ffordd y prosesir eich data cysylltwch â ni ar 0800 052 02526 neu e-bostiwch ni ar Data.protection@Cambria Maintenance Services.co.uk  Wefan y Comisiynydd Gwybodaeth
Manylion polisi yswiriant/Manylion Adnabod y Porth
Ar gyfer Atebolrwydd Cyflogwr, ein hyswiriwr yw NIG, rhif y polisi 006241418 trwy Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd a manylion adnabod digolledwr y porth yw AJGallagher G00315.

Ar gyfer Atebolrwydd Cyhoeddus, ein hyswiriwr yw NIG, rhif y polisi 006241418 trwy Arthur J. Gallagher Insurance Brokers Ltd a manylion adnabod digolledwr y porth yw AJGallagher G00315.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here